Food Có Đếm Được Không

*
Danh từ bỏ đếm được: Là danh từ hoàn toàn có thể dùng được với số đếm, vì thế nó có 2 hình dáng số ít với số nhiều.

Bạn đang xem: Food có đếm được không

Nó cần sử dụng được với a tuyệt với the.

VD: one book, two books, …

Danh từ không đếm được: Không cần sử dụng được cùng với số đếm, do đó nó không có hình thái số ít, số nhiều. Nó ko thể dùng được với a, còn the chỉ trong một số trong những trường hợp sệt biệt. VD: milk (sữa). Bạn không thể nói “one milk”, “two milks” … (Một số vật chất không đếm được rất có thể được chứa trong những bình đựng, bao bì… đếm được.

Xem thêm:

VD: one glass of milk – một cốc sữa). 

Một số danh trường đoản cú đếm được bao gồm hình thái số nhiều đặc biệt. VD: person – people; child – children; tooth – teeth; foot – feet; mouse – mice … 

Một số danh tự đếm được bao gồm dạng số ít/ số nhiều tương đồng chỉ phân biệt bởi có “a” và không tồn tại “a”: an aircraft/ aircraft; a sheep/ sheep; a fish/ fish. 

Một số những danh từ không đếm được như food, meat, money, sand, water … nhiều lúc được cần sử dụng như các danh trường đoản cú số nhiều để chỉ những dạng, loại khác nhau của vật tư đó. 

This is one of the foods that my doctor wants me khổng lồ eat.

Danh từ “time” nếu dùng với tức thị “thời gian” là không đếm được nhưng khi sử dụng với nghĩa là “thời đại” xuất xắc “số lần” là danh từ bỏ đếm được. 

You have spent too much time on that homework. (thời gian, không đếm được) I have seen that movie three times before. (số lần, đếm được)

Bảng sau là những định ngữ dùng được với các danh trường đoản cú đếm được và không đếm được.

WITH COUNTABLE NOUN

WITH UNCOUNTABLE NOUN

a(n), the, some, any

the, some, any

this, that, these, those

this, that

none, one, two, three,…

None

many  a lot of  a number of (a) few  fewer… than  more….than

much (thường dùng trong câu bao phủ định, câu hỏi)  a lot of  a large amount of (a) little  less….than  more….than

Một số từ không đếm được đề xuất biết:

Sand food meat water

money news measles (bệnh sởi) soap

Information air mumps (bệnh quai bị) economics

Physics mathematics politics homework

Note: advertising là danh từ ko đếm được nhưng mà advertisement là danh từ bỏ đếm được, chỉ một quảng cáo rõ ràng nào đó.