Bảng Tính Từ So Sánh Bất Quy Tắc

GIÁO DỤC | TIẾNG ANH | NGỮ PHÁP TIẾNG ANH | TIẾNG ANH DU HỌC

Sau đấy là bảng bắt tắt về các dạng đối chiếu của tính từ, trạng từ.

Bạn đang xem: Bảng tính từ so sánh bất quy tắc

Trong giờ đồng hồ anh đặc biệt trong khi tham gia học TOEIC, chúng ta có 3 loại so sánh cơ phiên bản cần cố kỉnh rõ: đối chiếu bằng (không bằng); so sánh hơn; đối chiếu nhất.

Mục tiêu của bài là các bạn nắm chắc hẳn những kết cấu cơ bản đồng thời có thể đặt được câu dựa vào vốn tính từ với trạng từ các bạn đã sở hữu sẵn.

 

*

Các dạng so sánh của tính từ với trạng từ

 

so sánh hơn

ADJ

ADV

1. Cách làm chung: + Đối với phần nhiều tính tự dạng ngắn (1 âm tiết) và hồ hết tính từ bỏ 2 âm ngày tiết trở lên mà lại tận cùng là y, er, ow, et S1+ be+ adj+er+ than+ S2 Ex: - She is hotter than her close friend - They are happier than their parents - He is cleverer than his friends - This room is quieter than that one + Đối với đa số tính tự 2 âm tiết trở lên trừ đầy đủ trường vừa lòng ở trên S1+ be+more+adj+than+ S2 Ex:The economy this year is more fluctuating than the previous one 2. Biện pháp thêm “er” vào sau cùng adj - đa số tính tự tận cùng là «e» thì thêm « r »: larger, wider... - đầy đủ tính trường đoản cú tận cùng là 1 phụ âm trừ W, trước đó là một trong nguyên âm thì gấp rất nhiều lần phụ âm: hotter, bigger... - số đông tính từ tận thuộc là « y » trước đó là một phụ âm thì gửi « y » lịch sự « ier »: happier, noisier

1. Công thức chung + Đối với đông đảo trạng từ như nhau tính từ: long, close, fast, low, late, hard, wide, high, early S1+V chia+ADV+er+than+S2 Ex: She often comes khổng lồ class later than her friends + Đối với đều trạng từ nhiều năm S1+Vchia+more+ADV+than+S2 Ex: They play more beautifully than other contestants 2. Cách thêm « er » vào sau cùng Adv - số đông trạng từ thuộc dạng với tính từ, giải pháp thêm « er » như bên phần Adj: longer, later...

Bảng đối chiếu tính từ, trạng từ bất nguyên tắc

Adj

So sánh hơn

So sánh nhất

good/well

better

best

bad

worse

worst

little (amount)

less

least

little (size)

smaller

smallest

much / many

more

most

far (place + time)

further

furthest

far (place)

farther

farthest

late (time)

later

latest

near (place)

nearer

nearest

old (people and things)

older/elder

oldest/eldest

 

luyện tập bài tập về các dạng so sánh của Adj với Adv.

Choose the word that best completes the sentence:1. Shortest - short; most difficult - ….A. DifficultB. DifficulterC. The most difficult2. Fast - fastest; old - ….A. OlderstB. OlderC. More older3. Most expensive - expensive; cleanest - …A. CleanB. CleanestC. Cleaner4. Hard - hardest; new - …A. NewerB. NewestC. Than newer5. More interesting - most interesting; worse - …A. WorstB. WorseC. Worsest6. More boring - boring; sunnier - …A. SunnyB. SunniestC. Sunier7. Angry - angrier; much - …A. MoreB. MuchC. Than8. Nice - nicer; bad - …A. MoreB. BaderC. Worse9. Coldest - colder; happiest - …A. HappierB. HappyC. More happy10. Strong - stronger; good - …A. WellB. BetterC. Gooder11. Oliver is ….. Peter. (optimistic)A. As optimistic asB. As optimisticC. As optimistic more12. This copy is ….. The other one. (bad)A. As badB. As bad asC. More bad more13. The violin is …. The cello. (not/low)A. Not as low asB. As not as low asC. As low as not14. Peter is …. Fred. (not/tall)A. Not as tall asB. Not tall asC. Not tall so15. The xanh car is …. The red car. (fast)A. As fast asB. Vị fast doC. As fast more16.

Xem thêm:

Yesterday John told me a funny joke. This joke was the ….. Joke I"ve ever heard.A. FunniestB. FunnierC. More funnier17. We live in a small house, but my grandparents" house is even … than ours.A. SmallerB. SmallC. Smallest18. This magazine is cheap, but that one is …. .A. CheapB. CheaperC. Cheapest19. Skateboarding is a dangerous hobby. Bungee jumping is …. Than skateboarding.20. MoreB. More dangerousC. The most dangerous21. School is boring, but homework is …. Than school.A. BoringB. More boringC. Borer22. In the last holidays I read a good book, but father gave me an even …. One last weekend.A. GoodB. BetterC. Well2. He has an interesting hobby, but my sister has the ….. Hobby in the world.A. The more interestingB. Most interestingC. Interesting23. This is a difficult exercise. But the exercise with an asterisk is the ….. Exercise on the worksheet.A. Most difficultB. More difficultC. Difficulter24. Here is Emily. She"s six years old. Her brother is nine, so he is ….A. OldB. OlderC. The most older25. This is a nice cat. It"s much …. Than my friend"s cat.A. NicerB. NiceC. NicestĐáp án 1. A 2. A 3. A 4. B5. A 6. A 7. A 8. C9. A 10. B 11. A 12. B13. A 14. A 15. A 16. A17. A 18. B 19. B 20. B21. B 22. B 23. A 24. B25. A

 

Ý kiến của doanh nghiệp về sự việc này hoặc có thắc mắc, xin gởi theo mẫu phản hồi dưới đây. Cảm ơn các bạn

techbeemedia.com

Theo: MsHoaToeic